ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.02M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนปี 2559 กลุ่มลวดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 24 ธันวาคม 2558 ถึง 7 มกราคม 2559
วันที่เสนอราคา : 11 มกราคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1636200    บาท
ราคากลาง : 1569970    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581224160050125_ประกาศราคากลาง 02M-2559.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581224160801046_ประกาศสอบราคา 02M-2559.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 ธันวาคม 2558