ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก2 กบษ.(บฟ.)......2198..... /2560 ลว. 8 ส.ค. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ High Sensitive SF6 Leak Detection with a non radioactive Source (negative ion capture)
จำนวน 1 เครื่อง ตาม Specification : RTES-166/2558 ITEM 4
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 21 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,700,000 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม    บาท
ราคากลาง : 1,700,000 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038 784 944 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600808174518684_1.3 ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600808174518684_ประกาศ .pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2560