ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)037D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067536003
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบ คชฟ.3 กลุ่มดรอฟเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 1 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)037D/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 9 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 635,580    บาท
ราคากลาง : 621,135    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    kunlana[email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610629162156803_ปปช. 037D.2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610629162156772_037D.2561001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : กุลนาถ คงสวัสดิ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2561