ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017222439
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,781,085.75    บาท
ราคากลาง : 3,554,565.63    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    0 5326 6419           Fax :    0 5326 6419           E-mail :    sawangchit.jai@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206160043649_102 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid06-62-อนุมัติ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620206160043634_3ประกาศ e-bid06-62.pdf   
หมายเหตุ : การจัดซื้อครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1 . 1060100000 CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM. จำนวน 9,069 อัน
2 . 1060100001 METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM. จำนวน 7,029 อัน
3 . 1060100002 METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM. จำนวน 10,035 อัน
4 . 1060100019 SECURITY SEALS. O/D จำนวน 223,000 อัน
5 . 1060100020 ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU จำนวน 400 ตู้ผู้รับผิดชอบ : สว่างจิตต์ ใจมณี    E-mail : sawangchit.jai@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562