ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(E)-117/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097051068
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีรหัสพัสดุ กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงเหนือดิน ของงานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn [สฟ.แรงสูงลำปาง 1 (กฟผ.) - สฟ.ห้างฉัตร] - สฟ.ลำปาง 3 จังหวัดลำปาง
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กันยายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,227,931.10    บาท
ราคากลาง : 2,349,753.98    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 15    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-9068           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620911130118549_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620911130118502_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิมล เสนารายณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2562