ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.)/8/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างจัดหาทุ่นสัญญาณไฟพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด สำหรับสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22 เควี วงจรพัทยาปาร์ค-เกาะล้าน จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 22 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 1 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,932,420    บาท
ราคากลาง : 1,932,420    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาราคารวมต่ำที่สุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610125100028171_ปปช 07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610125100028155_เอกสารประกวดราคาจ้างทุ่นเกาะล้าน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิติกรณ์ แป้นทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 มกราคม 2561