ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.014M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 23 มกราคม 2560 ถึง 30 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 2 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1927733.40    บาท
ราคากลาง : 1927733.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.014M/2559
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกฟภ.ที่ได้รับขึ้นทะเบียนผู้ขาย venderlist แล้ว
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600123224633363_ประกาศราคากลาง แผนพัสดุรอง59 ชุด014M.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600123224633347_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา อุปกรณ์014M-59.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 23 มกราคม 2560