ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   รภ.(บง.)003/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027043582
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 กฟย.ควนเนียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 642,000    บาท
ราคากลาง : 642,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-388012           Fax :    074-388013           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206153207161_ตารางแสดงราคากลางจ้างตัดต่อกลับ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620206153207130_ประกาศจัดจ้างงานงดจ่ายไฟ กฟย.ควนเนียง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : หิรัญญา จารุพันธ์    E-mail : hiranya.jar@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562