ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)014D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิลอากาศ (form no.93-2) จำนวน 1 รายการ โครงการ คพจ.
ระยะเวลาขายแบบ : 4 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 29 พฤษภาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2808750    บาท
ราคากลาง : 2808750    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 140438    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)014D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600424094801112_ประกาศราคากลาง เหล็กคอนเคเบิ้ล.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600424094801081_ประกาศ 014D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2560