ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ. 02D/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม HOT LINE CLAMP ซป.ก.2 กบญ. 02D/2558
ระยะเวลาขายแบบ : 10 เมษายน 2558 ถึง 24 เมษายน 2558
วันที่เสนอราคา : 8 พฤษภาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,926,890    บาท
ราคากลาง : 3,926,890    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 196,344    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 01042558_Hotline Clamp.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา เพิ่มเติม


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2558