ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กพบ.ภส.(ป)076-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077559752
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 20 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,099,790    บาท
ราคากลาง : 1,713,160    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    025905237           Fax :    025905218           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562