ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   สซ.ก.2 กบล.(มม.)/ 02 /2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดัน 0-60 kV จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 4 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,300,000    บาท
ราคากลาง : 1,300,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,391,000    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    (038)455-086 ต่อ 10217           Fax :    (038)455-292           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขสอบราคาของ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600629151515255_เอกสารสอบราคากลาง เครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดันไฟฟ้า 0-60 kV และเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงขนาด 500 ลิตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600629151515239_ประกาศสอบราคา สซ. ก2 กบล.(มม.)-02-2560.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปภาณ ธีระวิทย์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2560