ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซ.ก.2 - กกค.(กร.)/01/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เครื่องบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิคใช้ motor ขนาด 400 - 625 ต.มม. จำนวน 4 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 3 สิงหาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 19 สิงหาคม 2558
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 720,000    บาท
ราคากลาง : 720,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10164           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580717142501320_ราคาากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580717142501273_ใบประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี โชติสุภา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 กรกฎาคม 2558