ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปจ-ก.2 กกค.(จค.)004/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 13 ตุลาคม 2559 ถึง 25 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 7 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2654100    บาท
ราคากลาง : 2654100    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 132700    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10161           Fax :    -           E-mail :    pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590923144831751_แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590923144831658_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 23 กันยายน 2559