ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)026D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127333620
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ ตามแผนงานก่อสร้างใช้งานโครงการ คฟม.2 , คขก.2 ไตรมาส 1/2562
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3844167.60    บาท
ราคากลาง : 3844167.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111092500700_ประกาศราคากลาง 026D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111092500606_ประกาศเชิญชวน 026D001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๔๕๕๐๘๖ ต่อ ๑๐๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562