ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-LBP-ฉ.3-001/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087408379
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กันยายน 2562 ถึง 8 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 9 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 650,993,828.65    บาท
ราคากลาง : 650,993,828.65    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 32,549,692.00 บาท (สามสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
   บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-4421-4334-8 ต่อ 10326           Fax :    0-4421-4986           E-mail :    www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620906162649087_002 (1.0) คนงาน 2563 แบบ บก06.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620906162649087_001 แบบประกาศ+3_e-bidding (จ้าง).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปฏิวัติ สฤษดิกิจ    E-mail : patiwat.sal@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กันยายน 2562