ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)08/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107342823
รายละเอียด : จ้างเหมาค่าแรงงานเพิ่มวงจรสาย 185SAC กฟย.อ.วังเหนือ ต่อแดน กฟส.อ.เวียงป่าเป้า ถึง บ้านแม่สุก (ตอน 1) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 702,713.94    บาท
ราคากลาง : 686,833.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053241018 ต่อ 10167,10168           Fax :    053246810           E-mail :    sarawut.kon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108140254201_ราคากลาง ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108140254139_ประกาศวังเหนือ.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สราวุธ ก้องไตรภพ    E-mail : sarawut.kon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562