ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)099D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127445119
รายละเอียด : ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22-0.4/0.23 kv DYN11 ชนิดทนการลัดวงจร 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 มกราคม 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 11 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11966131    บาท
ราคากลาง : 11966131    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630122173158853_ประกาศราคากลาง 099D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630122173158822_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 มกราคม 2563