ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2ยส.(บห.)4879/2562 ลว.3ธ.ค.62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62120001025
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 กฟจ.ยส.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 3 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เฉลิมพงษ์ ศิริวงศ์    E-mail : chalermpong.sir@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562