ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพจ.)06M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง Grounding (form no.93-5(1)) ตามแผนงานโครงการ คพจ.
ระยะเวลาขายแบบ : 28 เมษายน 2560 ถึง 11 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 15 พฤษภาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 988680    บาท
ราคากลาง : 988680    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาราคาต่อรายการ
พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2 กบญ.(คพจ.)06M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600428140233676_ประกาศ 06M.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600428140233660_ปรกาศราคากลาง Grounding.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 เมษายน 2560