ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B010/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 5 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 26 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 8560000    บาท
ราคากลาง : 8560000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 428000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาเงื่อนไขจัดซื้อตามแบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B010/2560
-กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ที่คลังพัสดุตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
-ผู้เสนอราคาและผลิตภัณฑ์ต้องได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายผู้รับจ้างกับ กฟภ.(venderlist) แล้วตามสเปคมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600525091719937_ประกาศราคากลางประกวดราคา สายไฟ B010-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600525091719921_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา B010-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th) สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 พฤษภาคม 2560