ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กกค.(ยธ) 1976/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107209168
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคลังพัสดุ กฟจ.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 31 ตุลาคม 2561 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 992104    บาท
ราคากลาง : 992104    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0863416627           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611031153726401_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างก่อสร้าง เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคลังพัสดุ กฟจ.อยุธยา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611031153726385_ประกาศประกวดราคา เทลานคอนกรีต.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภุชงค์ อมิตรพ่าย    E-mail : puchong.ami@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2561