ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.010M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
ระยะเวลาขายแบบ : 31 สิงหาคม 2558 ถึง 10 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 11 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 343,200    บาท
ราคากลาง : 333,840    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580831145632654_ฟิวส์แรงต่ำ งปป..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 สิงหาคม 2558