ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)018/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 17 กรกฎาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,055,640.60    บาท
ราคากลาง : 1,055,640.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2 กบญ.(จซ.)018/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600704162032565_ประกาศราคากลาง 018-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600704162032533_ประกาศสอบราคา.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจนก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th) หรือติดต่อคุณศศินุช ก๋งเอี่ยม 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 กรกฎาคม 2560