ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จร.(จส.2)-05/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117153352
รายละเอียด : งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี
ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าขนอม (ลานไก) จังหวัดนครศรีธรรมราช และงานเปลี่ยนสาย Land Cable ของสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี วงจรที่ 2 บริเวณฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และฝั่งเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 12 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 393,308,460.-    บาท
ราคากลาง : 393,308,460.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,498.-    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 22,615,723.30    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5825           Fax :    0-2590-5004           E-mail :    PSM@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207154315738_07-ที่มาราคาขนอม -D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620207154315722_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รุ่ง ปัญญาชัย    E-mail : rung.pan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562