ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)006/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ อุปกรณ์หัวเสาและโลหะยึดโยง ตามแผนพัสดุรองปี 2558 (ครั้งที่ 2)
ระยะเวลาขายแบบ : 1 มีนาคม 2559 ถึง 10 มีนาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 14 มีนาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,756,445.66    บาท
ราคากลาง : 1,756,445.66    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ตามเงื่อนไขจัดซื้อ เอกสารสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2 กบญ.(จซ.)006/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590302001010703_ประกาศราคากลางสอบราคาอุปกรณ์หัวเสา ยึดโยง 006-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590302001010671_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบอุปกรณ์หัวเสาโลหะยึดโยง ปี58 006-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 มีนาคม 2559