ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-016/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037195871
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ (Power Cable) สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้านครนายก 2 จังหวัดนครนายก จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 7 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 8 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,601268.91    บาท
ราคากลาง : 1,673,266.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326115733448_ตารางราคากลาง 016.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326115733448_ประกาศ 016.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563