ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปจ-ก.2 กกค.(จค.)003/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าโป่งน้้าร้อน 2 (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 27 กันยายน 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 17 ตุลาคม 2559
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,191,100    บาท
ราคากลาง : 3,191,100    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 159,600    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455-086 ต่อ 10161           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าโป่งน้้าร้อน 2 (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590914145041368_2016,09,13 แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590914145041368_00005061.TIF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัยพัฒน์ ตรีรัตนประยูร    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2559