ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)025D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการต่างๆ
ระยะเวลาขายแบบ : 1 มิถุนายน 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 11 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 789,018    บาท
ราคากลาง : 789,018    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610601105210194_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610601160021397_ประกาศเชิญชวน025D-61.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2561