ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จ.บต.(บห.) 010/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057229756
รายละเอียด : จัดซื้อชุดคอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 200 ชุด ของ กฟอ.เบตง
ระยะเวลาขายแบบ : 19 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 784,798.36    บาท
ราคากลาง : 750,324.66    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073245431           Fax :    073230109           E-mail :    kantaphat.tan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630519082812787_ราคากลางคอน 200 ชุด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630519083519397_ไฟล์ประกวดราคาคอน 200 ชุด.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รัชนี ลาวัณย์วิทย์    E-mail : kantaphat.tan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2563