ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   P62010028538

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง Plug in ขนาด 2000 KVA จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่เกาะกูด
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 920200    บาท
ราคากลาง : 920200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206195305639_ปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620206195305623_ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง Plug in ขนาด 2000 KVA.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วัฑฒพงษ์ ผ่องวรกุล    E-mail : wattaphong.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562