ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กบญ.ก.1(B)-P-046-2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077135056
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน 4 รายการ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ ตามสเปคมาตรฐานของ กฟภ.
ระยะเวลาขายแบบ : 7 สิงหาคม 2561 ถึง 22 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 23 สิงหาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,060,092.32    บาท
ราคากลาง : 8,931,692.32    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 434420.00    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    035-241702 ต่อ 10326, 081-8524797           Fax :    035-323-868           E-mail :    pur.pea-c1-act@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610807150753717_เปิดเผยราคากลาง ตามแนวทาง ปปช - กบญ.ก.1(B)-P-046-2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610807150753685_ประกาศเชิญชวน กบญ.ก.1(B)-P-046-2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิมพ์ชญา เลิศลิ้มชลาลัย    E-mail : pimchaya.ler@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2561