ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-CCS-B016/62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117284962
รายละเอียด : จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,762,376.20    บาท
ราคากลาง : 2,762,376.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3813-0213           Fax :    0-3813-0217           E-mail :    pea_ccs@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203162828668_ตารางเปิดเผยราคากลาง_Uploadweb.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203162828636_ประกาศ_ประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชนัฏดา รัตนพงษ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562