ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   P62070029833

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : M62080000149
รายละเอียด : งานก่อสร้างถมดินบดอัดแน่น ที่ สฟฟ.บ่อทอง (ถาวร)
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กันยายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,560,104    บาท
ราคากลาง : 3,560,104    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    090-902-1289           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620904160623188_ราคากลาง สฟฟ.บ่อทอง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัยพัฒน์ ตรีรัตนประยูร    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 4 กันยายน 2562