ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)076D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087053968
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มหม้อแปลงชนิดทนการลัดวงจร 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1964680.50    บาท
ราคากลาง : 2570364.70    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808102151979_ประกาศราคากลาง 076D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620808102151963_076D.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562