ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   C3TPMCO005

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณโครงการพระราชดำริ - แยกแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 9 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 23 เมษายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 548,690.52    บาท
ราคากลาง : 548,690.52    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    034-599122           Fax :    034-599572           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ความถูกต้องตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610418110101984_ตารางราคากลางตามแบบฟอร์ม ปปช. ปป.บริเวณโครงการพระราชดำริ-แยกบ้านแม่น้ำน้อย.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610405092149380_04041802.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดนัย คงศักดิ์    E-mail : MR.DANAI.KOU@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 เมษายน 2561