ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กอก.(บห)1901/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117474078
รายละเอียด : จ้างเหมางานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟก.1 ประจำปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,603,664.64    บาท
ราคากลาง : 1,603,664.64    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035-241142           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621202181206265_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อุไร ด่านรักสวย    E-mail : urai.pim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม 2562