ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding012/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037371549
รายละเอียด : ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน ตามการเปลี่ยนแปลงรายการของแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2561-2566 ของ กฟต.3
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 8 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 9 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,187,020.00    บาท
ราคากลาง : 9,187,020.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 459,351.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262-713           Fax :    073-262-714           E-mail :    nichanan.bab@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326133740516_ราคากลางและราคาอ้างอิง-รถเช่า9คัน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326133740485_26มี.ค.63-ประกาศเชิญชวน-อก.ลงนาม.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิชนันท์ แนบนิ่มรัตน์    E-mail : nitchanan.bab@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563