ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปซ.ก.2 กรส.(รอ.)02/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 223 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มกราคม 2559 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 17 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3041774.60    บาท
ราคากลาง : 3041774.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 152089    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590116122643812_ประกาศราคากลางเครื่องรับส่งวิทยุ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2559