ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)015/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : พัสดุรอง ตามแผนจัดหาประจำปี กลุ่ม อุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 17 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 30 มิถุนายน 2560 ถึง 12 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 14 กรกฎาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1630452.10    บาท
ราคากลาง : 1630452.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 17    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตามเงื่อนไขสอบราคา เลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)015/2560
-พิจารณาราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600630191127892_ประกาศราคากลางโลหะยึดโยง สอบราคา 015-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600630191127876_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง 015-60.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจเสนอราคา โปรดศึกษารายละเอียดตามแบบสอบราคา ก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560