ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   62IAEEB009/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P6208004710
รายละเอียด : จัดซื้อ Universal Relay Test 3 Phase จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและงานบำรุงรักษา
ระยะเวลาขายแบบ : 4 ตุลาคม 2562 ถึง 14 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 15 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,407,500    บาท
ราคากลาง : 2,407,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339-140-5 ต่อ 10223           Fax :    034-338-657           E-mail :    danaisakpq@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621004144217461_ราคากลาง Universal Relay Test 3 Phase_2019.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621004144217430_132224.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดนัยศักดิ์ แตงสาขา    E-mail : danaisak.tan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562