ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบญ.006/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087623491
รายละเอียด : การจัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ (กลุ่มปรีฟอร์ม) ครั้งที่ 2
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 19 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,217,207.05    บาท
ราคากลาง : 7,164,921.16    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-7 ต่อ 10326,10328           Fax :    075-378441           E-mail :    sinee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620909152442183_9.ตารางราคากลาง PEA(S2)006-2562.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620909152357744_11.ประกาศจัดซื้อปรีฟอร์ม 2 รายการ.PDF   
หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบ 1 งวด ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายและภายในงวดสามารถทยอยจัดส่งได้
โดยให้จัดส่งที่ คลังพัสดุ จังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช


ผู้รับผิดชอบ : รัชนี นินทรกิจ    E-mail : ratchanee.nin@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2562