ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟจ.นธ (บป)2691/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117125451
รายละเอียด : จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (กรณีงดจ่ายไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,391,000    บาท
ราคากลาง : 1,391,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 9    รายการ
โทรศัพท์ :    073-532310           Fax :    073-532308           E-mail :    pathenee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108181725423_รายละเอียดการแบ่งพื้นที่งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108181725407_จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงวจ่ายไฟ ประจำปี 2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พัชร์สินี ไชยประเสริฐ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562