ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.๒กคร.(อค.)๕๖๕๖/๒๕๕๗

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบ่อทอง
ระยะเวลาขายแบบ : 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เสนอราคา : 2 มีนาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,270,000    บาท
ราคากลาง : 992,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    ๐-๓๘๔๕-๕๒๗๓ , ๐-๓๘๔๕-๕๒๙๓ ต่อ ๑๐๖๒๐           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 21012558_15021400.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2558