ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)06D/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117038586
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการต่อเชื่อมสายเข้าอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,052,205.90    บาท
ราคากลาง : 962,989.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    kunlanat.kho@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108103424573_06D.2563 Official.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108103424557_06D.2563001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : กุลนาถ คงสวัสดิ์    E-mail : kunlanat.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562