ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1กกค.(ก)883

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : การจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง (ชั่วคราว) ด้านโยธา จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 30 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 10 เมษายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,998,660    บาท
ราคากลาง : 2,998,660    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 149,933    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    081-8296385           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610330153855562_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610330153855547_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เถลิงศักดิ์ กระหนาย    E-mail : talorngsak.kan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2561