ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)016D/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017130650
รายละเอียด : ซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 9 รายการ ใช้งาน กฟฟ. ในพื้นที่ ก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 24 มกราคม 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 11 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 6111840    บาท
ราคากลาง : 6111840    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 9    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630124142025922_ประกาศราคากลาง 016D-63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630124142025907_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563