ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(คพจ.)05M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม Guying Hardware ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 28 เมษายน 2560 ถึง 11 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 15 พฤษภาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 656980    บาท
ราคากลาง : 656980    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2กบญ.(คพจ.)05M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600428102033983_ประกาศราคากลาง Guying.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600428102033952_ประกาศ 05M.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 เมษายน 2560