ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) 001/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เสนอราคา : 25 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,280,000    บาท
ราคากลาง : 5,280,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 264,000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 27012558_ประกาศราคากลาง ประกวดสายไฟ ซป.001-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : เงื่อนไขเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 มกราคม 2558