ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กล.(บห)3788/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107314438
รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,006,656.00    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-671910           Fax :    038-671794           E-mail :    paphavarint.sur@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621106112255012_ปปช รปภ.docx ปี63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621119150541962_CCF19112562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปภาวรินทร์ สุรกานต์กุล    E-mail : paphavarint.sur@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2562